نشریه ادبیات پایداری (JRL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله