سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

بهای اشتراک هر شماره از مجله 20000 ریال

مبلغ اشتراک به حساب شماره 2172403002009 سیبا بانک ملی ایران شعبه فلکه گاز، به نام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز منطقه ای واریز، و فیش بانکی آن به نشانی مرکز منطقه ای ارسال گردد.

شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم ، کدپستی: 7194694171 - قبل از اقدام تماس گرفته شود، تلفن: 07116468452

پست الکترونیک: publication@ricest.ac.ir