جلوه‌های پایداری در سروده‌های امیری‌فیروزکوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

10.22103/jrl.2020.2681

چکیده

با واکاوی دقیق متون فارسی به‌ویژه در دورة معاصر، می‌توان به نمونه‌های بسیار درخشانی از ادبیات پایداری دست یافت که نویسندگان و شاعران آنها، هر یک به شیوة خاص خود، مخاطب را به استکبارستیزی، پایداری و مقاومت در برابر ناروایی‌ها و دستگیری مظلومان فراخوانده‌اند. سیدکریم امیری فیروزکوهی از زمره شاعران سنت‌گرای معاصر است که بخشی از مضامین شعری او در مقولة ادبیات پایداری است. در پژوهش توصیفی و تحلیلی حاضر که به روش کتابخانه‌ای و با هدف تکمیل و تتمیم گسترة پژوهش‌ها در ادبیات پایداری معاصر ایران و تحلیل و بررسی جلوه‌های پایداری در سروده‌های امیری‌فیروزکوهی صورت گرفته است، دیوان شعر این شاعر به دقت مطالعه و نمونه‌های ادبیات پایداری استخراج، دسته‌بندی و تحلیل شد. او با درک درست و عمیقی که نسبت به مسائل جهان اسلام و مسلمانان داشت، در چهار قصیده به پاره‌ای از مهم‌ترین مؤلفه‌های ادب پایداری همچون «وطن»، «رشادت و سلحشوری رزمندگان»، «مقام و منزلت شهیدان» و «جهان اسلام و جهاد مسلمانان» پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections of Resistance in the Poems of Amīrī Fīrūzkūhī

نویسنده [English]

  • Ali Taqavi
The iranian academy of arts
چکیده [English]

‌With careful analysis of Persian texts, especially in the contemporary era, one can come to the most brilliant examples of resistance literature, the writers and poets of which, in their own way, have called upon the audience to fight against arrogance, resist the cruelties and help the oppressed. Seyyed Karīm Amīrī Fīrūzkūhī is one of the contemporary traditionalist poets. Part of his poetic themes is in the field of resistance literature. This descriptive and analytical research, which has been done through library methods to complete and accomplish a wide range of researches in contemporary Iranian resistance literature and to analyze and investigate the effects of resistance in Amīrī Fīrūzkūhī’s poems. The poet's poetical works are carefully studied and examples of resistance literature are extracted, categorized and analyzed. With his deep and accurate understanding of the issues of the Islam world and Muslims, he has discussed some of the most important elements of resistance literature such as 'homeland', 'valor and bravery of warriors', 'dignity and rank of martyrs' and 'the world of Islam and jihad of Muslims' in four odes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amīrī Fīrūzkūhī
  • Resistance poetry
  • Contemporary poetry
  • The world of Islam
قرآن کریم.
امیری فیروزکوهی، کریم. (1363). «با یاد استاد امیری فیروزکوهی». چاپ‌شده در فصلنامة هنر، ش7، 1363، ص242-251.
امیری فیروزکوهی، کریم. (1389). دیوان. 3ج. تهران: انتشارات زوار.
آزادبخت، فروزان. (1396). دیگری، بررسی تحلیلی جریان‌های شعر معاصر ایران. تهران: انتشارات پایا.
باقری، ساعد و محمودی، سهیل. (1389). یادگار گل سرخ. تهران: انتشارات امیرکبیر.
جمشیدی بروجردی، محمدتقی. (1372). علل ریشه‌ای درگیری‌های مسلمانان و هندوها. تهران: وزارت امور خارجه.
چهرقانی، رضا. (1396). «ادبیات پایداری در ایران، بازشناسی مؤلفه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها». چاپ‌شده در فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر. س7، ش2، ص1-33.
حسینی، حسن. (1381). گزیدۀ شعر جنگ و دفاع مقدس. تهران: انتشارات سورۀ مهر.
سنگری، محمدرضا. (1383). «ادبیات پایداری». چاپ‌شده در مجلۀ شعر، س12، ش39، ص45-53.
سنگری، محمدرضا. (1385). نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس. چاپ دوم. تهران: انتشارات پالیزان.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1389). «تلقی قدما از وطن». چاپ‌شده در فصلنامۀ بخارا. س12، ش 75، ص16-45.
شکری، غالی. (1366). ادب مقاومت. ترجمۀ محمدحسین روحانی. تهران: نشر نو.
طاهری، قدرت‌الله. (1393). بانگ در بانگ، طبقه‌بندی، نقد و تحلیل جریان‌های شعری معاصر ایران. تهران: انتشارات علمی.
قهرمانی‌فرد، طاهره. (1397). جریان‌شناسی نیم‌قرن شعر پایداری. تهران: انتشارات موزۀ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
کاکایی، عبدالجبار. (1380). بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان. تهران: نشر پالیزان.
نصرآباد، فریبا. (1382). «نقش زن در انتفاضه فلسطین». چاپ‌شده در مجلۀ عروس هنر. ش25، ص42-45.
هیکل، محمدحسنین. (1354). جنگ رمضان. تهران: انتشارات توس.
یوسفی، غلامحسین. (1388). چشمة روشن. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات علمی.