آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1726
تعداد پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش 1073

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 324
تعداد مشاهده مقاله 474137
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 597 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 10 %