آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1677
تعداد پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش 1031

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 313
تعداد مشاهده مقاله 462914
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 37 روز
متوسط زمان پذیرش 597 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 11 %