آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1839
تعداد پذیرش 188
تعداد عدم پذیرش 1164

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 351
تعداد مشاهده مقاله 490755
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 576 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 10 %