درباره نشریه

 

عنوان

نشریه ادبیّات پایداری

صاحب امتیاز

دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر مسئول

دکتر احمد امیری خراسانی، استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

سردبیر

دکتر محمدصادق بصیری، استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دوره انتشار

دوفصلنامه

زمینه فعالیت علمی

 ادبیّات پایداری، ادبیّات انقلاب اسلامی، ادبیّات دفاع مقدس.

نشانی

کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیّات فارسی

پست الکترونیک

 adabiyat_e_paydari@ uk.ac.ir