داوران محترم

 با سلام، ضمن تشکر از قبول زحمت، خواهشمند است جهت  اعلام نتیجه داوری مقاله ها،  صرفاً از طریق سامانه و با توجه به  فایل راهنمای داوران، مقاله مورد نظر را بررسی و نتیجه را اعلام فرمایید.

1

سید محمدرضا

ابن الرسول

ibnorrasool@fgn.ui.ac.ir

استاد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

2

مراد

یاری دهنوی

myaridehnavi@uk.ac.ir

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

حسین

آقاحسینی

h.aghahosaini@gmail.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

4

یدالله

آقاعباسی

yaghaabasi@yahoo.com

استادیار گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید باهنر کرمان

5

منوچهر

اکبری

makbari@ut.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

6

احمد

امیری خراسانی

amiri@mail.uk.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

7

مسعود

باقری

mbibagheri@yahoo.com

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

8

معصومه

باقری حسن کیاده

hmahroo@yahoo.com

دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید باهنر

9

محمود

براتی

mbk@ltr.uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

10

عباس

برومند اعلم

aboroomanda@yahoo.com

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

11

محمود

بشیری

zrpbashiri2001@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

12

محمدصادق

بصیری

ms.basiri@gmail.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

13

خلیل

بیگ‌زاده

kbaygzade@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

14

مجید

بهره ور

bahrevar.majid@gmail.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

15

یدالله

پشابادی

y_pashabadi@yahoo.com

 استادیار زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان

16

مهین

پناهی

panahi_mah@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

17

مجید

پویان

majid_puyan@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

18

آرزو

پوریزدانپناه کرمانی

pooryazdanpanah@yazd.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

19

مهشید

تجربه کار

m.tajrobehkar@uk.ac.ir

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

20

محمدرضا

ترکی

mtorki@ut.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

21

حمید

جعفری قریه علی

hzer1345@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

22

یدالله

جلالی پندری

jalali@yazduni.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

23

شهرام

جلیلیان

jalilianshahram@yahoo.com

دانشیار تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

24

سید امیر

جهادی

jahady2000@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

25

محمد تقی

جهانی

mtjahani@gmail.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

26

علی

جهانشاهی افشار

ajahanshahiafshar@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

27

محمدحسین

جواری

mdjavari@yahoo.fr

استاد گروه ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه تبریز

28

نجف

جوکار

n.jowkar@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

29

رضا

چهرقانی

chehreghani@hum.ikiu.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام خمینی قزوین

30

سعید

حاتمی

saeed.hatami@vru.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

31

بهجت السادات

حجازی

hejazi@uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

32

محمد

حجت

mohammed_1457@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحدکرمان

33

سعید

حسام پور

hesampour@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

34

حامد

حسینخانی

hamed.hoseinkhani@gmail.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

35

عبدالله

حسن زاده میرعلی

hasanzadeh.mirali@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

36

نجمه

حسینی سروری

hosseini.sarvari@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

37

پرویز

حسین طلایی

parviztalaee@uk.ac.ir

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

38

محمدرضا

خاکی

khaki_mr@modares.ac.ir

دانشیار دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت مدرس

39

نوشیروان

خضری مقدم

khezri147@yahoo.com

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

40

مریم

خلیلی جهانتیغ

shahnameh1390@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

41

حمیدرضا

خوارزمی

hamidrezakharazmi@uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

42

بدرالسادات

دانشمند

daneshmand@uk.ac.ir

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

43

فریده

داودی مقدم

fdavoudy@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

44

عزیزالله

دباغی

dabaghi@fgn.ui.ac.ir

استادیار زبان های خارجی دانشگاه اصفهان

45

نجمه

دری

drdorri_3415@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید تربیت مدرس

46

آسیه

ذبیح نیا عمران

asiea.zabihnia@gmail.com

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد

47

دکتر

ذوالعلی

bashirzolala@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرمان

48

حسن

ذوالفقاری

zolfagari@modares.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

49

محسن

ذوالفقاری

m-zolfaghary@araku.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

50

محمد

راغب

m_ragheb@sbu.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

51

عباسعلی

رستمی نسب

rostaminasab@uk.ac.ir

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

52

محمد

رضایی

mohamad_rezaie@semnan.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

53

محمود

رنجبر

mranjbar@guilan.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

54

جمشید

روستا

jamshidroosta@uk.ac.ir

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

55

حسین

یزدانی

h_yazdani@pnu.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

56

سیامک

زندرضوی

srazavi@uk.ac.ir

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

57

تورج

زینی وند

t_zinivand56@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

58

سید حسین

سیدی

hosein_seyyedi@yahoo.com

استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد

59

اصغر

سلطانی

a.soltani.edu@uk.ac.ir

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

60

قهرمان

شیری

ghahreman.shiri@yahoo.com

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

61

عنایت الله

شریف پور

e.sharifpour@mail.uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

62

آزاده

شریفی مقدم

asharifi@uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

63

غلامحسین

شریفی ولدانی

gsharifi22@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

64

حمیدرضا

شعیری

shairi@modares.ac.ir

 

دانشیار گروه ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

65

اسماعیل

صادقی

sadeghiesma@gmail.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

66

زهیر

صیامیان

zohairsiamian@yahoo.com

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

67

محمدرضا

صرفی

m_sarfi@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

68

جهانگیر

صفری

safari_706@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

69

سهیلا

صلاحی مقدم

smoghaddam@alzahra.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

70

یحیی

طالبیان

y.talebian@gmail.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

71

سید محمد

طیبی

m.tayyebi@mail.uk.ac.ir

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

72

اسحاق

طغیانی

etoghiani@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

73

پوران

علیپور

salipoor@mail.uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

74

مهرانگیز

علی نژاد

malinejad@uk.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

75

سید حمیدرضا

علوی

hamidreza_alavi@yahoo.com.hk

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

76

مهین دخت

فرخ نیا

mahin.farrokhnia@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

77

عبدالحسین

فرزاد

a_h_farzad@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

78

محمود

فضیلت

fazilat.mahmoud@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

79

مسعود

فضیلت پور

fazilatm@uk.ac.ir

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

80

نسرین

فلاح

n.fallah@uk.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

81

فاطمه

قادری اردکانی

mf-ghadery@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

82

روح الله

قاسمی

r_ghasemi@sbu.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

83

سید علی

قاسم زاده

s.ali.ghasem@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام خمینی قزوین

84

حسینعلی

قبادی

hghobadi@modares.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مدرس

85

کاظم

کاظمی

kazem.kazemi@gmail.com

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

86

غلامرضا

کافی

ghkafi@shirazu.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

87

محمدکاظم

کهدویی

mkka35@yahoo.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

88

مصطفی

گرجی

gorjim111@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

89

سعیده

گروسی

saidehgarousi@gmail.com

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

90

امید

مجد

quranemajd@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

91

ناصر

محسنی نیا

mohseninia1340@gmail.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

92

هوشنگ

محمدی افشار

h.afshaar@gmail.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

93

عباس

محمدیان

mohammadian@hsu.ac.ir

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

94

محسن

محمدی فشارکی

fesharaki311@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

95

محمود

مدبری

modaberi2001@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

96

فاطمه

مدرسی

fatemeh.modarresi@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

97

صفیه

مرادخانی

arsoo14@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

98

فرامرز

میرزایی

mirzaeifaramarz@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

99

سید فضل الله

میرقادری

mirghade@shirazu.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

100

محمد

مطلبی

motallebi51@yahoo.com

استادیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید باهنر

101

یحیی

معروف

y.marof@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

102

سوده

مقصودی

maghsoodi299@yahoo.com

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

103

علی اصغر

مقصودی

a.a.maghsoudi@uk.ac.ir

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

104

مهدی

ملک ثابت

mmaleksabet@yazd.ac.ir

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

105

محمدرضا

نجاریان

reza_najjarian@yahoo.com

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

106

فاروق

نعمتی

faroogh.nemati@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور

107

حسین

نیکنام

hsin_smd@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

108

ناصر

نیکوبخت

n_nikoubakht@modares.ac.ir

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

109

محمدباقر

نگهبان

mbnegahban@uk.ac.ir

دانشیار گروه علم اطلاعات دانشگاه شهید باهنر کرمان

110

ابراهیم

واشقانی فراهانی

vasheghani1353@gmail.com

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور همدان

111

امید

وحدانی فر

o.vahdanifar@gmail.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد

112

محمدرضا

یوسفی

myousefi46@yahoo.com

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور کردستان