نشانی مجله: دفتر مجله، ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، شهر کرمان، ایران.
تلفن دفتر مجله: 31322343- 034| زمان تماس ساعت 11 صبح تا 13 عصر، فقط روزهای چهارشنبه.
آدرس وبگاه مجله: https://jrl.uk.ac.ir
رایانامه: adabiyat_e_paydari@uk.ac.ir
رایانامه پشتیبان: adabiyatepaydari@gmail.com


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image