اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر احمد امیری خراسانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان (عضو هیات تحریریه نشریه)

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/amiri
amirimail.uk.ac.ir
03413202411

سردبیر

دکتر محمدصادق بصیری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان (عضو هیات تحریریه نشریه)

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/mobasiri
basirimail.uk.ac.ir
03413202411

اعضای هیات تحریریه

دکتر منوچهر اکبری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تهران

makbariut.ac.ir
03413202411

دکتر عنایت الله شریف پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/ensharifpour
e.sharifpourmail.uk.ac.ir
03413202411

دکتر محمدرضا صرفی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/mosarfi
sarfiuk.ac.ir
3202411

دکتر یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

ytalebiangmail.com

دکتر اسحاق طغیانی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان

etoghianiyahoo.com
3202411

دکتر مهدی ملک ثابت

زبان و ادبیات فارسی استاد- دانشگاه یزد

mmaleksabetyazd.ac.ir

دکتر محمدرضا نجاریان

استاد- دانشگاه یزد

reza_najjarianyazd.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علی جهانشاهی افشار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/aljahanshahi
a.j.afsharuk.ac.ir