غرب‌ستیزی صادق هدایت در داستان «تخت ابونصر» با تکیه بر دیدگاه ادوراد سعید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

iran, kerman rafsanjan, vali-e asr university of rafsanjan english department

10.22103/jrl.2020.2682

چکیده

داستان «تخت ابونصر» صادق هدایت دربارة حضور امریکایی‌ها در ایران است که به دنبال کاوش در ایران و یافتن آثار تاریخی ایران هستند. این گروه کاوشگر در استان تاریخی فارس به کاوش دربارۀ ایران و فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان‌‌ می‌‌پردازند. صادق هدایت از طریق لحن، کنایه و تعلیق به ما نشان‌‌ می‌‌دهد که  غربیان در پی غارت ایران هستند. هدف از این مقاله تفسیر ‌‌شرق‌شناسانه از داستان «تخت ابونصر» صادق هدایت است. این مقاله، تقابل غرب و شرق را از دیدگاه ‌‌شرق‌شناسی ادوارد سعید بررسی‌‌ می‌‌کند. طبق نظر ‌‌شرق‌شناسی غرب هماره به دنبال شناخت از دیگر فرهنگ‌ها است تا خود را برتر و دیگر فرهنگ‌ها مخصوصا فرهنگ شرق را ابتر نشان دهد. یافته‌های این تحقیق نشان‌‌ می‌‌دهد تفکر و تقابل دوگانه برتر و ابتر در داستان تخت ابونصر حاکم است و غرب هماره خود را برتر و شرق را ابتر در نظر‌‌ می‌‌گیرد. هدایت در برابر حضور غربیان در ایران پایداری‌‌ می‌‌کند و به تاراج رفتن و ضبط ثروت‌های مادی و معنوی این سرزمین توسط غربیان را نشان داده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sadegh Hedayat's anti-Westernism in the story of "The Throne of Abu Nasr" based on Edward Said's Viewpoint

نویسنده [English]

  • roohollah roozbeh
iran, kerman rafsanjan, Vali-e Asr University of rafsanjan english department
چکیده [English]

Sadegh Hedayat's story Takht Abu Nasr is about the presence of the Americans in Iran seeking to explore Iran and find the historical monuments of Iran. This excavation group in the historic province of Fars explores Iran and its culture, customs and traditions. Sadegh Hedayat, through tone, denuemont, and suspense, shows us that the Westerners are plundering Iran. The purpose of this article is Orientalist interpretation of the story of "Abkhaz Abounasr" by Sadiq Hedayat. This paper examines the confrontation between the West and the East baesd on Edward Said's Orientalism. According to Orientalism, the West seeks to recognize other cultures in order to show itself superior to other cultures, especially the culture of the East. The findings of this research show that dominant dualism is prevalent in Abu Nasr's story, and the West considers itself superior to the East. Hedayat resists the presence of Westerners in Iran and depicts the plundering and capture of the material and spiritual wealth of this land by Westerners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West conflit
  • Sadegh Hedayat
  • Takht Abu Nasr
  • Record
بهارلوییان، شهرام و فتح‌الله اسماعیلی. (1379). شناخت‌نامه صادق هدایت. تهران: قطره.
دهباشی، علی. (1392). سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان. تهران: سخن.
روزبه، روح الله و انوشیروانی، علیرضا. (1395). «هزارویک شب از منظر بازآفرینی ادبی»، کاوشنامةادبیاتتطبیقی، دورۀ ششم، شمارۀ بیست و دوم،  صص 49-69.
شفیعی، نوذر و صادقی، زهرا. (1388). «‌‌‌شرق‌شناسی ادوارد سعید و جایگاه اسلام در مقابل غرب». فصلنامة تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. شمارة چهارم، صص125-154.
علیزاده، ناصر و افضلی، بهرام. (1394). «غرب‌ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل‌احمد و ساعدی»، ادب فارسی، دوره دوم. شمارة 2، صص 19-37.
هارمحالی، محمد. شریفغی ولدانی، غلامحسین. (1393). «بازتاب اسطوره در سگ ولگرد هدایت». نشریةادبوزبان، شمارة ۳۶، صص  ۲۳۳–۲۵۵.
هدایت، صادق. (1383). سگ ولگرد.چاپ دوم. تهران: جامه دران.