بررسی میزان مطابقت خاطرات کتاب «آن بیست و سه نفر» با عناصر داستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولیعصر عج رفسنجان

10.22103/jrl.2020.2684

چکیده

خاطره‌نویسی، یکی از انواع ادبی و شکلی از نوشتار است که در آن نویسنده، خاطرات خود را یعنی صحنه­ها یا وقایعی که در زندگی­اش روی داده، در آنها نقش داشته یا بینندة آنها بوده، بازگو می­کند. با وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران بسیاری از رزمندگان به ثبت خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداختند. کتاب آن بیست وسه نفر خاطرات خودنوشت احمد یوسف‌زاده یکی از آزادگان جنگ تحمیلی است. نویسنده در این کتاب خاطرات خود در زمانی­که به همراه همرزمانش به اسارت درآمده­اند را نوشته است. این نوشتارضمن بیان وجوه مشترک داستان و خاطره، به بررسی میزان مطابقت خاطرات این کتاب با عناصر داستان می­پردازد. نگارنده پس از تطبیق خاطرات این کتاب با عناصر داستان به این نتایج رسیده است: درونمایة این کتاب بیان مشکلات و شکنجه­هایی است که برای اسرای جنگی اتفاق می­افتد. زاویة دید اول شخص مفرد است که از زبان نویسنده بیان می­شود. پیرنگ کتاب حکایت چگونگی اسیر شدن و تشکیل گروه بیست و سه نفره و اتفاقاتی که برای آنها می­افتد است. شخصیّت­ها کاملاً واقعی هستند و ساخته و پرداختة ذهن نویسنده نیستند. لحن کتاب با توجه به این­که خاطراتش را بیان می­کند و موضوع کتاب واقعی است، جدی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Correspondence between Those Twenty-Three People and Story Elements

نویسندگان [English]

  • zahra sayedyazdi 1
  • batool afsharkia 2
1 assistant professor of vru
2 master student of vru
چکیده [English]

Diary writing is a literary form of writing in which the author renarrates his/her memories i.e. those scenes or events that unfolded in his life, in which he either had a role or was an observer. With the emergence of Iran-Iraq war, many of Iranian soldiers began to write their own diaries. Those 23 ones is a diary written by Ahmad Yusefzadeh, a captive of Iran-Iraw war. In this book, the author writes his memoirs when he and his companions were captured. This article explores the extent to which the memoirs of this book are consistent with the elements of the story, explaining the common aspects of story and diary writing. The author has come to the conclusion after comparing the memoirs of this book with the elements of the story: The content of this book is about the problems and tortures that are happening to prisoners of war. The viewpoint is single first person, expressed in the author's language. The core of the book is the story of how the twenty-three men were captured and what happened to them. The characters are quite real and are not imaginary. Given that the book expresses memories, the tone of the book is serious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Yusefzadeh
  • Memory
  • elements
  • Those 23
براهنی، رضا. (۱۳۶۸). قصه نویسی. چاپ چهارم. تهران: البرز.
جمشیدی، فرانک (به کوشش). (۱۳۸۱). جنگ و خاطره میزگرد بررسی ادبیات خاطره­نویسی رزمندگان جنگ ایران و عراق و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول. چاپ اول. تهران: سورة مهر
خضری، علی و دیگران. (۱۳۹۴). «شخصیّت‌پردازی در رمان الشحاذ نجیب محفوظ». فصلنامة لسان مبین(پژوهش ادب عربی). دورة جدید، شماره۲۲، صص ۲۳-۴۳.
خواجه‌پور، فریده و علامی، ذوالفقار. (۱۳۹۲). «شخصیّت و شخصیّت‌پردازی در رمان نخل ها و آدم ها». مجلة فنون ادبی دانشگاه اصفهان. شماره۲(پیاپی۹)، صص۱۰۹-۱۲۲.
داد، سیما. (۱۳۸۵)، فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ سوم. تهران: مروارید.
زارع، الهام و دیگران. (۱۳۹۷).«عناصرداستانی خاطره نوشته های دفاع مقدس با تأکید بر اثر دختر شینا». متن پژوهی ادبی. شماره۷۶، صص۱۹۱-۲۱۳.
سارلی، ناصرقلی و دیگران. (۱۳۹۷). «کارکرد القایی واژگان در کتاب «آن بیست و سه نفر» در جست و جوی ویژگی­های واژگان نوع ادبی خاطرات اسیران جنگ». نشریه ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره۱۹، صص۱۳۱-۱۵۶.
صفایی، علی و اشهب، اسماعیل. (۱۳۹۲). «کتاب دا، خاطره یا رمان؟». نشریه ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان. شماره۸، صص۹۱-۱۱۹.
طبیعی، منصور و دیگران. (۱۳۹۶). «مطالعة تجربة اسارت در جنگ ایران و عراق؛ بررسی رمان­های «من زنده­ام» و «حکایت زمستان»». فصلنامة تحقیقات فرهنگی ایران. دوره۲، شماره۱۰، صص۳۰-۱.
فتاحی، حسین.(۱۳۸۶)، داستان،گام به گام (اصول و مبانی داستان با نگاهی به آثار جنگ و دفاع مقدس). تهران: صریر.
قلاوندی، زیبا و دیگران. (۱۳۹۷). «بررسی عناصر داستان زمین سوخته اثر احمد محمود». قند پارسی. شماره۱، صص۸۴-۱۰۱.
گل‌پرور، ابراهیم و صمصام، حمید. (۱۳۹۲). «بررسی عناصر داستانی داستان های کوتاه احمد دهقان بر اساس مجموعة من قاتل پسرتان هستم». فصلنامة علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبان­های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. ش۱۱ صص ۸۵-۱۰۹.
کمری، علیرضا.(۱۳۸۱). یاد مانا. تهران: سورة مهر.
میرصادقی، جمال.(۱۳۹۴)، عناصر داستان. چاپ نهم. تهران: سخن. 
یوسف‌زاده، احمد. (۱۳۹۸)،آن بیست وسه نفر. چاپ شصت وچهارم. تهران: سورة مهر.
یونسی، ابراهیم. (۱۳۸۸)، هنر داستان نویسی. چاپ چهاردهم. تهران: نگاه.