بررسی کارکردهای توصیف شخصیّت در کتاب «آب هرگز نمی‌میرد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

3 دانشگاه ولی عصر«عج» دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

4 دانش آموخته کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

10.22103/jrl.2020.2686

چکیده

توصیف، جوهرةادبی خاطره­نوشته است. از میان گونه­های توصیف؛ توصیف شخصیّت، رکن اساسی در خاطره‌نویسی محسوب می­شود. خاطره‌نویس درحالی به شخصیّت‌پردازی اقدام می­کند که به سبب جنبة رئالیستی خاطره از گسترة ابعاد تخیلی، ابهام و ایهام‌گویی در داستان­نویسی نسبت به توصیف شخصیّت در سایر آثار هنری و ادبی محروم است.
کتاب «آب هرگز نمی­میرد» روایت حمید حسام درخصوص دوران حضور سردار میرزا محمد سُلگی در جبهه است که موفق به کسب رتبۀ نخست هشتمین دورۀ جایزۀ جلال آل احمد شده است و در سال 1395 به سبب دقت در مباحث وصفی، رهبر انقلاب اسلامی برآن تقریظ نگاشتند.
    پژوهش حاضر  قصد دارد کارکردهای توصیف شخصیّت را در کتاب «آب هرگز نمی‌میرد»  به شیوۀ توصیفی-تحلیلی بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می­دهد در بیان ویژگی‌های شخصیّت، توجه زیادی به بیان ویژگی‌های اخلاقی ـ ذاتی رزمندگان شده است.
74 مورد [87/23 درصد] کارکردها، متعلق به کارکرد عاطفی است که 62 مورد آن مربوط به عواطف منفی و 12 مورد، متعلق به عواطف مثبت است. نویسنده صفات مثبت را در مورد لحظات معنوی و خصوصیات اخلاقی رزمندگان ایرانی به کار برده است؛ اما صفات منفی بیشتر در مورد موقعیت‌های جنگ تحمیلی و بی‌انصافی‌های دشمن و وضعیّت نابرابر جنگی است. اشاره به صفات منفی نیروهای ایرانی، بر دقت و گزینش صحیح و معنادار واژه‌های وصفی دلالت دارد که از یک آسیب­شناسی آگاهانه حکایت می­نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Personality Description Functions in the Book "Water Never Dies"

نویسندگان [English]

  • zahra ghaib hosseini 1
  • hamid jafari 2
  • Mohammadmehdi PourgholamAli 3
  • maryam lori goeini 4
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
4 M.A. Student of Persian Language and Literature, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

Description is the literary essence of memoir. Among various types of description, personality description is an essential element in memoir writing. The memoirist starts characterization while, due to the realist aspect of memoir, he is deprived of a range of imaginative dimensions and ambiguity in storytelling compared to the character description in other works of art and literature.
The book Water Never Dies is the story of Hamid Hesam about the presence of Sardar Mirza Mohammad Solgi in the front, who won the first place in the eighth Jalal Al-Ahmad Award. In 2016, due to the accuracy of the descriptive discussions, the Supreme Leader of the Islamic Revolution wrote a epigram on it.
The present study intends to investigate the functions of character description in the book Water Never Dies, using in a descriptive-analytical manner. The results show that in expressing personality traits, much attention has been paid to expressing the moral-intrinsic characteristics of warriors.
74 cases (23.87%) of functions belong to emotional function, 62 cases of which are related to negative emotions and 12 cases belong to positive emotions. The author has used positive attributes about the spiritual moments and moral characteristics of Iranian warriors, but negative attributes are more about the situations of the imposed war and the injustices of the enemy and the unequal situation of war. Referring to the negative traits of the Iranian forces, the accuracy and correct and meaningful choice of descriptive words indicate a conscious pathology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance literature
  • Memoir
  • Descriptive function
  • Hamid Hesam
  • Personality
اخوّت، احمد. (1371). دستور زبان داستان. اصفهان: فردا.
اسماعیلی، سام. (1392). نمایشنامه‌نویسی: ساختار کنش. ترجمۀ صادق رشیدی و پرستو جعفری. تهران: انتشارات افراز.
اعلایی، مینا وشکریان، محمدجواد. (1395). «کارکرد توصیف در چند داستان کوتاه فارسی». پژوهش زبان و ادبیات فارسی. ش 42. صص118-87
ایرانی، ناصر. (1380). هنر رمان. تهران: انتشارات آبانگاه.
بصیرزاده، الهام؛ تشکرّی، منوچهر؛ قویمی، مهوش. (1391). «بررسی توصیف و کارکردهای برجسته آن در رمان». مجله ادب پژوهی. شماره 19. صص 103ـ 77.
پرنیان، معزّز. (1384). یادنگاران «گفت و شنود با خاطره‌نویسان دفاع مقدّس». تهران: انتشارات صریر.
حسام، حمید. (1396). آب هرگز نمی‌میرد. چاپ بیست و نهم. تهران: انتشارات صریر.
حسن‌زاده‌میرعلی، عبدالله و محمدپور، محمد‌امین. (1392). «خاطره‌نویسی در ادبیات فارسی». پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی. ش 3. صص 88ـ65.
درّی، زهرا. (1393). «نقش و کارکرد بن‌مایه‌های توصیفی در منظومه ویس و رامین». کهن‌نامه ادب پارسی. شماره 2. صص 44ـ19.
عبیدی،کژال. (1396). «بررسی توصیف و کارکردهای آن در رمان «دروز بلغراد»» به راهنمایی سودابه مظفری، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی.
فرشیدورد،خسرو. (1382). دستور مفصل امروز. تهران: سخن
کمری، علیرضا. (1381). یادمانا. تهران: انتشارات سوره مهر.
مارتین، والاس. (1391). نظریه‌های روایت، ترجمه محمد شهبا. تهران: انتشارات هرمس.
مستور، مصطفی. (1386). مبانی داستان کوتاه. تهران: انتشارات مرکز.
مهدی‌زاده‌فرد، بهروز. (1394). ««روایت توصیفی» و «توصیف روایی» در ادبیات داستانی». نامه نقد/ مجموعه مقالات سومین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران. صص284ـ269.
میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت. (1377). واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی. تهران: انتشارات مهناز.
میرصادقی، جمال. (1387). راهنمای داستان‌نویسی. تهران: انتشارات سخن.
میرصادقی، جمال. (1394). عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن.
یونسی، ابراهیم. (1388). هنر داستان‌نویسی. تهران: انتشارات نگاه.
 
منابع الکترونیک:
Defaress.ir/fa/news https://www.
https://www.Tasnimnews.com