نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مطالعات بینارشته ای اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری

2 مدیر گروه ادبیات انقلاب اسلامی اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری

10.22103/jrl.2023.21774.2877

چکیده

آسیب شناسی پژوهش‌های ادبیات پایداری از ضرورت‌های این حوزه است که می‌تواند در شناسایی مسائل و ضعف ها علمی، دستیابی به راهکارها و سیاست های پژوهش محور در این عرصه کارساز باشد.

روش تحقیق این پژوهش اکتشافی بوده است. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته از یازده تن از استادان و صاحب‌نظران گردآوری و برای تحلیل آن‌ها از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده شد.

دیدگاه مصاحبه‌شوندگان به مسئله‌شناسی در ادبیات پایداری به 5 مقولة تفکیک سؤال و مسئله در پژوهش‌های علمی؛ تضاد بین ذهن و عین به عنوان منشأ شکل‌گیری مسئله؛ شکل‌گیری مسئله فارغ از تعصب و تقیّد؛ اصالت دادن به روش علمی؛ به‌روز شدن مسائل حوزة ادبیات پایداری و ژرف‌نگری در آن‌ها تقسیم شد.

آسیب‌های حوزة پژوهش در دو سطح و هر یک در چهار بعد طبقه‌بندی شد: 1. آسیب‌های علمی و پژوهشی شامل: سرمایة انسانی؛ مسئله‌شناسی؛ مباحث نظری و روش‌شناسی. 2. آسیب‌های ساختاری و سازمانی شامل: غلبه نگاه سیاسی و ایدئولوژیک؛ ضعف در سیاستگذاری؛‌ مسائل اقتصادی و مدیریت ناکارآمد.

به منظور رفع مشکلات در هر دو سطح، راهکارهایی از سوی مصاحبه‌شوندگان ارائه شد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعیین سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و نقشة راه؛ شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی و وضعیت‌سنجی؛ تشکیل بانک اطلاعات و شبکه‌سازی فعالان و علاقهمندان این حوزه؛ ایجاد کتابخانه و مرکز علمی برای جمع‌آوری و نگهداشت منابع علمی این حوزه و ایجاد تسهیلات دسترسی به پژوهشگران و ... .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific pathology of sustainable literature research based on the perspective of Persian language and literature professors

نویسندگان [English]

  • leila bagheri 1
  • fatemeh sangari 2

1 Director of the Department of Interdisciplinary Studies at the Think Tank of Paydari Literature in the Hozeh Honari

2 , Director of the Department of Islamic Revolution Literature, Think Tank of Paydari Literature in the Hoze Honari

چکیده [English]

The pathology of sustainability literature researches is one of the necessities of this field, which can be useful in identifying scientific problems and weaknesses, achieving research-oriented solutions and policies in this field.

The research method of this study was exploratory. Information was collected from eleven professors and experts through in-depth semi-structured interviews and thematic analysis method and MaxQuda software were used to analyze them.

Interviewees' point of view on problem analysis in Paidari literature into 5 categories of separation of question and problem in scientific researches; The conflict between the mind and the object as the origin of the formation of the problem; The formation of the problem is free from bias and strictness; authenticating the scientific method; The updating of issues in the field of sustainability literature and insight were divided into them.

Damages in the field of research were classified in two levels and each in four dimensions: 1. Scientific and research damage including: human capital; problem analysis; Theoretical and methodological issues. 2. Structural and organizational damages including: the predominance of political and ideological views; Weakness in policymaking; economic issues and inefficient management.

In order to solve the problems at both levels, solutions were presented by the interviewees, among which the following can be mentioned:

Determining policies, instructions and road map; Identifying strengths and weaknesses, opportunities and threats through fundamental research and situational assessment; Forming an information bank and networking of activists and those interested in this field; and...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Paydari literature
  • methodology
  • pathology
  • problem