نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عربی

10.22103/jrl.2023.21803.2880

چکیده

شریف وَرزِر شاعر کُرد عراقی از شعرای معاصر در قرن بیستم است که دوران حیاتش در سایۀ سیطرۀ رژیم‌ توتالیتر بعث بر اقلیم کردستان سپری شده و شاهد ارتکاب جنایت‌ و نسل‌کُشی بر ضدّ مردم کُرد و رنج و دردمندی آنان بوده است. در چنین شرایطی، وَرزِر به‌عنوان شاعری متعهّد، سروده‌های خود را به آینۀ بازنمایی رنج‌های مردم و خشونت سیستماتیک و جنایت‌های رواداشته‌شده بر آنان از سوی رژیم‌ بعث تبدیل کرده و روایتگر عذاب‌های مردمِ بی‌بهره از حقّ زندگی و آزادی در سیستم افراط‌گرای فاشیستی‌ـ توتالیتر گشته‌ است. از آن ‌روی که تاکنون جستار مستقلّی به بررسی پیامدهای هژمونی رژیم توتالیتر بعث در سروده‌های شریف وَرزِر نپرداخته است، نگارنده بر آن‌‌ است تا به تحلیل پیامدهای سیطرۀ رژیم بعث در سروده‌های شاعر بپردازد. مسألۀ بنیادین پژوهش حاضر این است که جلوه‌های اقتدارگرایی و تمامیّت‌خواهیِ منجر به ارتکاب جنایت و خشونت و نسل‌کُشی، چگونه و در چه قالب-هایی در سروده‌های شاعر نمود یافته و با چه مفاهیمی پیوند خورده است؟ جهت بررسی این مسأله، نگارنده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی مُبتنی بر بررسی جامعه‌شناختیِ بُن‌مایه‌های سروده‌هایِ شاعر بهره گرفته‌‌ است. قتل عام و نسل‌کُشی، کوچاندن قهری و انتقال به اردوگاه‌های کار اجباری، شکنجه و خشونت سیستماتیک، ویرانگری و تخریب و آوارگی مردم از بارزترین بروندادهای سلطۀ رژیم‌ توتالیتر بعث بر مناطق کُردنشین بوده که در سروده‌‌های وَرزِر بازنمایی شده است و با رویکرد تاریخی‌ـ سیاسیِ همه‌سونگر، روایتگر رنجی جانکاه و خشونت و نسل‌کُشیِ برآمده از انسانیّت‌زدایی و قتل عامی چندهزار نفره در فرایند هیچ‌انگاری دیگریِ بیگانه و غیر عرب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the consequences of the hegemony of Baathist totalitarianism in the poems of Sharif Varzer

نویسنده [English]

  • Esmaeil Barwasi

PhD in Arabic Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Arabic Language and Literature

چکیده [English]

Varzer, Iraqi Kurdish poet, is one of the contemporary poets of the 20th century, whose lifetime was spent in the shadow of the totalitarian Baath regime over the Kurdistan Region, and he witnessed the commission of crimes and genocide against the Kurdish people and their suffering. In such a situation, Varzer, as a committed poet, turned his poems into a mirror of the sufferings of the people and the systematic violence and crimes inflicted on them by the Baath regime, and narrated the sufferings of the people deprived of the right to life and freedom in the extremist fascist-totalitarian system. Since so far no independent research has investigated the consequences of the hegemony of the totalitarian Baath regime in the poems of Sharif Varzer, the author intends to analyze the consequences of the rule of the Baath regime in the poems of the poet. The fundamental issue of the current research is that the manifestations of authoritarianism and totalitarianism that lead to committing crimes, violence and genocide, how and in what forms are they manifested in the poet's poems and with what concepts are they connected? In order to investigate this issue, the author has used the descriptive-analytical method based on the sociological investigation of the poet's compositions. Massacre and genocide, forced displacement and transfer to forced labor camps, torture and systematic violence, destruction and displacement of people are the most obvious results of the rule of the totalitarian Baath regime over the Kurdish regions, which are represented in Varzer's

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharif Varzer
  • Totalitarianism
  • Crime
  • Genocide
  • Violence