نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی،دانشکده الهیات،دانشگاه پیام نور تهران،ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22103/jrl.2023.18884.2744

چکیده

جستار پیش رو در ارتباط با انعکاس مضامین حقوق بشردوستانه در ادبیّات پایداری اسلامی انجام شده است. بدین منظور و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا و توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای از میان آثار منظوم و منثور منتخب و برجستۀ ادبیّات پایداری که مسائل و مشکلات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در قالب شعر یا داستان به تصویر کشیده‌اند مورد ارزیابی قرار داده‌ایم. مؤلفه‌های حقوق بشردوستانه با استناد به قواعد و مقررات بین‌المللی چون آزادی، برخورداری امنیت، آرامش روحی و جسمانی، منع به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی و حقوق اسرای جنگی از اهم مطالبی است که در این جستار مورد توجه قرار گرفته است. نتایج و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که شاعران و نویسندگان ادبیّات پایداری و جنگ تحمیلی در کنار توجه به مفاهیم دینی چون شهادت، ایثار، ازخودگذشتگی، وطن فروشی، فرهنگ عاشورا و… به اصول و مبانی اساسی و حقوقی انسان‌ها در جنگ بسیار توجه داشته‌اند و بر مبنای ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی آسیب روحی و روانی به ملّت بی‌دفاع ایران و بد رفتاری با اسیران و نقض قواعد و مقررات بین‌المللی در خصوص استفادۀ نامشروع از تسلیحات شیمیایی را محکوم نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the violation of humanitarian rights during the sacred defense period from the perspective of sustainability literature

نویسندگان [English]

  • Ali Gholamali 1
  • AFSHIN JAFARI 2

1 Department of Islamic studies, faculty of Theology Payamnoor university,Tehran,,iran

2 Associate Professor, Payame-Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study has been conducted in connection with the reflection of humanitarian law themes in the literature of Islamic sustainability. For this purpose, and using the method of content and descriptive analysis and using library studies from selected poems and prose and prominent literature that have depicted the problems of Iraq's war against Iran in the form of poems or stories. Components of humanitarian law, citing international rules and regulations such as freedom, security, peace of mind, the prohibition of the use of chemical weapons, and the rights of prisoners of war, are among the most important issues addressed in this paper. The results and findings of the research indicate that poets and writers of the literature of stability and imposed war, along with paying attention to religious concepts such as martyrdom, self-sacrifice, patriotism, Ashura culture and the basic principles and human rights in war And on the basis of moral values and norms, they have condemned the psychological damage to the defenseless nation of Iran and the mistreatment of prisoners and the violation of international laws regarding the illegal use of chemical weapons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability literature
  • Iran-Iraq war
  • Humanitarian Law
  • Violation of international law