نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - جنوب

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران - جنوب

10.22103/jrl.2023.22355.2911

چکیده

تحلیل انتقادی گفتمان، در بررسی متون از سطح جمله و کلام فراتر رفته و به بافت موقعیتی که متن در آن شکل گرفته است توجه می‌کند و به دو رویکرد اجتماعی و زبان‌شناختی اشاره دارد. در رویکرد اجتماعی به گفتمان، بافت موقعیتی و در رویکرد زبان‌شناختی، بافت متنی تشریح می‌گردد.

کتاب «دا» جزء خاطرات دفاع مقدس است که حسینی، مقاومت و جان‌فشانی‌های مردم ایران را در مقابل تجاوز رژیم بعثی عراق مورد بحث قرار داده است. هدف از نگارش این مقاله بازتاب گفتمان مقاومت در رمان «دا» با تکیه بر تحلیل گفتمان ون‌دایک است. این کتاب با استفاده از روش‌ کیفی بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده کتاب دا دارای استراتژی‌های مختلف گفتمان مقاومت است و با استفاده از ساختارهای مختلف گفتمانی در محورهای: میهن‌دوستی، ستایش شهادت، مقاومت و پایداری مردان و زنانی که برای استقلال سرزمینشان در برابر هجوم و تجاوز ایستادند بیان شده است. فراخوانی به پاسداشت ارزش‌های اسلامی که ایدئولوژی نویسنده را نشان می‌دهد، مبین میزان پایبندی نویسنده به ادعاهایش در محور گفتمان مقاومت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the components of resistance discourse in the book "Da" (based on analysis of Van Dijk's critical discourse)

نویسندگان [English]

  • fahimeh gholamizarezade 1
  • narges jaberinasab 2
  • mandana mangeli 2

1 Student of Islamic Azad University, Tehran-South branch

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran-South branch

چکیده [English]

The critical analysis of discourse in the text goes beyond the level of sentences and words and refers to the context of the situation in which the text is formed and refers to two social and linguistic approaches. In the social approach, discourse is explained as situational context, and in the linguistic approach, textual context is explained.

The book "Da" is part of the memoirs of the Holy Defense, which Hosseini discussed the resistance and sacrifices of the Iranian people against the aggression of the Baathist regime in Iraq. The purpose of this article is to reflect the discourse of resistance in the novel "Da" by relying on the analysis of Van Dyck's discourse. This book has been analyzed using the qualitative method of critical discourse analysis and Dyke. The results of the research showed that the book has Different strategies of the discourse of resistance are expressed by using different discourse structures in the axes of: patriotism, praise of martyrdom, resistance and stability of men and women who stood up against invasion and aggression for the independence of their land. The call to uphold Islamic values, which shows the author's ideology, shows the extent of the author's adherence to his claims in the axis of the resistance discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • Van Dijk
  • resistance
  • Da