نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، ایران

2 فرهنگ و زبان های باستان دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه افسری امام علی(ع)

10.22103/jrl.2023.22143.2900

چکیده

وطن‌پرستی یکی از مفاهیم کلیدی است که در ادوار مختلف شعر فارسی موردتوجه شاعران قرار دارد. هدف این مطالعه، بررسی حس وطن‌پرستی در شعر و ادب فارسی با استفاده از تکنیک فراترکیب است. مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش کیفی از نوع مرور نظام‌مند و با تکنیک فراترکیب انجام شده است. جامعه آماری پژوهش‌ حاضر شامل پژوهش‌های انجام‌شده با کلیدواژه‌های «وطن‌دوستی»، «وطن‌پرستی»، «میهن‌دوستی» و «میهن‌پرستی» طی سال‌های 1388 تا 1402 است که 20 مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفت.

تعداد 142 کد در مرحله اول کدگذاری به‌دست آمد. این کد‌ها در 13 مؤلفه شامل؛ هویت ملی، ملی‌گرایی، وطن‌دوستی، آینده‌نگری، اتحاد و همبستگی، آزادی‌‌خواهی، عدالت‌خواهی، مبارزه‌جویی، مبارزه و استقامت، مبارزه با استبداد، مبارزه با استعمار، صلح و دوستی و بیداری مردم و همچنین در 6 بعد (ملی‌گرایی، تحکیم، مردم‌سالاری، مبارزه و استقامت‌طلبی، صلح‌طلبی و بصیرت)‌‌ دسته‌بندی شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد، ملی‌گرایی با 37 فراوانی بیشترین و آزادی‌خواهی با 18 و مبارزه با استبداد با 17 فراوانی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. تجربه‌های تاریخی ایران دلایل این اندازه از فراوانی تکرار را تبیین می‌کند. ایرانیان همواره به‌دنبال نگهداشت سرزمین بوده و همواره سعی کرده‌اند تا با حس آزادی‌خواهی و مبارزه با استبداد، تمامیت ارضی کشور ایران را تثبیت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Sense Patriotism in Persian Literature and Poetry; A Meta-Synthesis Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Kiyumars Moladoost 1
  • Masoumeh Shirzad markavi 2
  • Yahya Hosseinai 3

1 Cultural Affairs Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

2 Ancient Languages & Cultures, AllamehTabatabai University,Tehran, Iran

3 Department of Persian Language and Literature, Imam Ali Military University

چکیده [English]

Patriotism is one of the critical concepts of significant consideration for poets in different periods of Persian poetry. This study aims to investigate the sense of patriotism in Persian poetry and literature using the meta-synthesis technique.

The present study is a sort of applied research with a qualitative systematic review method and meta-synthesis technique. The statistical population of the present study includes research conducted with the keyword “Patriotism” and its various synonyms in the titles of articles from 2009 to 2021. Twenty articles were signed off.

The findings showed that 142 codes were obtained in the first coding stage. These codes were placed in 13 components, including, National identity, nationalism, patriotism, foresight, unity and solidarity, libertarianism, justice, struggle, struggle and perseverance, struggle against tyranny, struggle against colonialism, peace and friendship, and awakening of the people and were also categorized in 6 dimensions (nationalism, consolidation, democracy, struggle, and endurance, pacifism, and insight).

“Nationalism,” with 37 frequencies, is in the first, “freedom” with 18, and “fighting against tyranny” with 17 frequencies are, in the next ranks. Iran's historical experiences explain the reasons for this frequency of repetition. Iranian people have always sought to preserve the land and have always tried to establish the territorial integrity of Iran with a sense of freedom and battle against tyranny.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patriotism
  • Nationalism
  • Homeland
  • Home country