نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

مشفق کاشانی از شاعران دورة معاصر است که بسیاری از سروده­های خود را در موضوع دفاع مقدّس، شهادت، ایثار و حماسه­سازی رزمندگان سروده‌است. در این جستار به بررسی جلوه­های پایداری در اشعار مشفق کاشانی پرداخته می­شود و نویسنده در پی آن است تا میزان نمود جلوه‌های پایداری را در شعر این شاعر به تصویر بکشد. روش در این پژوهش تحلیلی-توصیفی از طریق یادداشت برداری کتابخانه‌ای است و واحد تحلیل مضمون در نظر گرفته شده‌است. نتایج اولیه حاکی از آن است که جلوه‌های برجسته در اشعار مشفق عشق به وطن، یادآوری حماسة عاشورا و همچنین حماسة قدس، دعوت به مبارزه، ستایش آزادی، ستایش شهید و شهادت و طرح اسطوره‌های ملی و تاریخی می‌باشد.‌ بهره‌گیری از محرک‌های گوناگون برای برانگیختن مردم و کشاندن آنان به جنبش‌های پایداری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اشعار مشفق کاشانی است، محرک‌های مؤثری چون میهن، ملّت، ناموس، غیرت، دین، اسلام، قرآن، اسطوره‌ها و هر آن چه که در نزد مردم احترام و قداستی خاص دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of Resistance in the Book “Sirang” by Moshfegh Kashani

نویسندگان [English]

  • Heidarali Dahmarde
  • Faezeh Arab Yousefabadi

Associate Professor, University of Zabol, Zabol, Iran

چکیده [English]

Resistance literature serves as a reflection of the embodiment of truth and a wellspring of enlightenment. Resistance poetry can be likened to a poem with two guiding principles: "justice and freedom," while simultaneously acting as a guardian of human dignity (Ismaili, 2003: 79). The literary works of any nation narrate the unfolding events within that nation, and poets and writers bear a profound responsibility in this regard. Their duty is to depict and immortalize the occurrences transpiring in their society. These individuals are conscious of their role in shaping their society's destiny and do not merely stand by as passive observers. Among these dedicated poets is Abbas Moshfegh Kashani. Abbas Keymanesh, born in 1925 and known as "Moshfegh," is a prominent figure in contemporary sonnet composition. His style is influenced by Iraqi traditions, occasionally infused with elements of Indian style. Moshfegh Kashani, for the most part, adheres to the tenets of classical poetry, except for adapting his content to align with religious and revolutionary ideals (Kakaei, 2006: 36). Moshfegh Kashani, alongside other poets who sought innovation within the confines of traditional Persian poetry during this era, maintains the mental framework of their sonnets consistent with conventional sonnet structures. Moshfegh is notably recognized for composing numerous poems after the commencement of the imposed war, focusing on themes such as the holy defense, martyrdom, sacrifice, and the heroic exploits of warriors (Beigi Habibabadi, 2003: 1105). Given that Sirang's poetry collection encompasses Moshfegh Kashani's resolute poetry, featuring verses dedicated to revolution, religious figures, martyrdom, the holy defense, liberated individuals, and veterans, among others, this research centers its analysis on this anthology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Literature
  • Holy Defense
  • Moshfegh Kashani
  • Sirang book
- اسماعیلی، رضا. (1383). «هشت یاداشت کوتاه درباره ادبیات مقاومت و پایداری». نشریه ادبیات و زبان­ها، شعر، شماره 39،صص83- 78 .
- الحسین، قصی. (1972م). الموت و الحیاة فی شعر المقاومة. ط1. لبنان: دار الرائد العربی.
- امیری خراسانی، احمد. (1389). نامه پایداری. مجموعه مقالات سومین کنگره ادبیات پایداری کرمان. چ اول. کرمان: انتشارات گرا.
- آیینه وند، صادق. (1372ش). پژوهش در تاریخ و ادب. چ2. تهران: نشر اطلاعات.
- بصیری، محمد صادق. (1388). سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی. ج1. چ1. کرمان: دانشگاه شهید  باهنر.
- بیگی حبیب آبادی، پرویز. (1382). حماسه‌های همیشه. ج3. تهران: فرهنگ گستر و صریر.
- پور جافی، علی حسین. (1384). جریانهای شعر معاصر فارسی. چ . تهران: امیرکبیر.
- حسن­لی، کاووس. (1383). گونه­های نوآوری در شعر معاصر ایران. چ 1. تهران: ثالث .
- دیباجی، محمد علی. (1376). سیری در ادب عاشورایی و نگاهی به تجلی آن در ادبیات انقلاب اسلامی.  مجموعه دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا (دفتر اول). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- زرین‌کوب، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ. (1369). ﻧﻘﺪ ادﺑﻲ. ج1. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ.
- سارتر، ژان پل. (1348). ادبیات چیست؟. ترجمه ابوالحسن نجفی. تهران: زمان.
- سجودی، فرزان. (1385ش). «ساختار شعر پایداری». فرهنگ و هنر، دوره 2. شمارة 10. صص 28-41.
- سنگری، محمد رضا. (1383). «ادبیات پایداری». نشریه ادبیات و زبان­ها، شعر، شماره 29، صص53- 45.
- ﺳﻨﮕﺮی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. (1380). ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴّﺎت ﻣﻨﻈﻮم دﻓﺎع ﻣﻘﺪس. ج3. ﺗﻬـﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺎﻟﻴﺰان.
- شکری، غالی. (1979م). ادب المقاومة. چ1. بیروت: دار الافاق الجدیدة.
- غنی­پور ملکشاه، احمد. (1391). «تحلیل مؤلفه­های ادبیات پایداری در اشعار صفار زاده». نشریه ادبیات پایداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 4، شماره 7.
- قاسمی، حسن. (1381). صور خیال در شعر مقاومت. تهران: فرهنگ گستر.
- کاکایی، عبدالجبار. (1380). بررسی تطبیقی در شعر ایران و جهان. چ1، تهران: پالیزان.
- کی منش، عباس. (1382). سیرنگ. تهران: فرهنگ گستر.
- منتظر قائم، مهدی. (1381). آزادی­های شخصی و فکری (از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن). چ 1.  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: ستاد بزرگداشت یکصدمین میلاد امام خمینی.
- همان. (1385). آوازهای نسل سرخ نگاهی به شعر شاعران معاصر ایران از 1357تا 1367. تهران: نشر عروج.