مدیر مسئول


دکتر احمد امیری خراسانی استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


دکتر محمدصادق بصیری استاد، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منوچهر اکبری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا صرفی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی طالبیان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسحاق طغیانی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


سیدعلی قاسم زاده استادگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی ملک ثابت استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا نجاریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل بیگزاده دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی جهانشاهی افشار دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریده داودی مقدّم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدّمهدی رحیمی دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بیرجند

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود رنجبر بردکاهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

اعضای هیات تحریریه


دکتر عنایت الله شریف پور دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا کافی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین یزدانی احمدآبادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

مدیر داخلی


دکتر علی جهانشاهی افشار دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان