دوره و شماره: دوره -6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-403