دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 347-664