دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 259-533