دوره و شماره: دوره 04، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-270