دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-375 

مقاله پژوهشی

1. جلوه های ادب پایداری در شعر نسیم شمال با تکیه بر دیوان «باغ بهشت»

صفحه 1-22

مسعود باوان پوری؛ طیبه فدوی؛ نرگس لرستانی


2. تحلیل پدیدارشناسانۀ ادبیّات مقاوت با تکیه بر رمان پل معلّق

صفحه 23-42

سیده زیبا بهروز؛ اسحاق طغیانی؛ سید مرتضی هاشمی


9. بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 179-200

نجمه طاهری ماه زمینی؛ محمدصادق بصیری؛ محمدرضا صرفی


12. مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامة فردوسی

صفحه 253-270

احمد فروزانفر؛ زهرا عسگری؛ فریده داودی مقدم


16. درون‌مایه‌های ادبیّات پایداری در شعر جورج شکور با تکیه بر «حماسة حسینی»

صفحه 353-375

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ سردار اصلانی؛ حمید احمدیان