دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-226 
7. واکاوی نمودهای مبارزه و پایداری در نفثةالمصدور

صفحه 175-198

عنایت الله شریف پور؛ محمدصادق بصیری؛ طاهره افتخاری