دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل ساختار شعر پروانه نجاتی با بررسی سه مولفة انسجام، آشنایی زدایی و تصویر.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1397

آمنه رستمی؛ محسنl ذوالفقاری


2. کارکرد القایی واژگان در کتاب «آن بیست و سه نفر»؛ در جست وجوی ویژگی های واژگان نوع ادبی خاطرات اسیران جنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

ناصرقلی سارلی؛ بهادر باقری؛ طاهره ایشانی؛ سهیلا علی ین


3. تبلور آزادی در اشعار قهار عاصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1397

محمد ظاهر فایز؛ اسحاق طغیانی